Veřejná zakázka: Most KT 08 u hlavní pošty v Klatovech

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 242
Systémové číslo: P24V00000024
Evidenční číslo zadavatele: 21/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.03.2024
Nabídku podat do: 30.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Most KT 08 u hlavní pošty v Klatovech
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o demolici stávajícího starého mostu a výstavbu silničního mostního objektu o jednom poli, nosnou konstrukci nového mostu tvoří předpjaté prefabrikáty. Spřažením nosníků bude vytvořen deskový trám prostě uložený. Stávající opěry budou ponechány, bude odbourána pouze jejich horní část pro nové úložné prahy a kompletně ubourán bude střední pilíř. Nosná konstrukce bude uložena na nových úložných prazích. Most bude založen hlubinně na mikropilotách délky 8 m. Staticky bude vytvořena rozpěráková konstrukce. V úžlabí desky budou osazeny odvodňovače izolace DN 50 s vyústěním pod nosnou konstrukci. Mostní závěry budou podpovrchové s proříznutím spáry se za-litím hmotou typu elastického závěru nebo elastické závěry šířky 100 mm. Směrové vedení na mostě je přímé. Příčný sklon na mostě je střechovitý 2 %. Most se nachází v zakružovacím oblouku nivelety o R = 1300 m s vrcholem ve středu mostu.
Rekonstrukce mostu je doplněna o architektonizující prvky – lícní římsové prefabrikáty z velmi vysokohodnotného betonu UHPFRC, které jsou navrženy v délce přibližně 2,0 m. Čelní zakřivený po-vrch je tvořen skořepinou tl. 35 – 50 mm. Horní část skořepiny zároveň slouží jako zábradlí výšky 1,1 m. V úrovni pochozí části mostu (horní povrch říms) je lícní prefabrikát vybaven pochozí deskou s příčným spádem 2,0 % shodně s navazujícím povrchem monolitické římsy. Každý lícní prefabrikát je vybaven dvojicí trámů šířky 200 mm, které konstrukci ztužují a slouží i k uložení kotevních prvků pro montáž lícních prefabrikátů k hornímu povrchu nosné konstrukce.
Délka přemostění: 13,67 m, šířka mezi obrubami: 6,5 m, šířka chodníků: 2 m, výška mostu: 4 m, plocha mostu: 143,5 m2, zatížitelnost normální: 32 tun.
V předstihu bude provedena akce Přeložka stávajícího NTL plynovodu DN 250/OC
a přeložka stávajícího vodovodu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 098 887 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: město Klatovy
 • IČO: 00255661
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 62
  33901 Klatovy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-031515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-klatovy.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy