Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Most KT 08 u hlavní pošty v Klatovech
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o demolici stávajícího starého mostu a výstavbu silničního mostního objektu o jednom poli, nosnou konstrukci nového mostu tvoří předpjaté prefabrikáty. Spřažením nosníků bude vytvořen deskový trám prostě uložený. Stávající opěry budou ponechány, bude odbourána pouze jejich horní část pro nové úložné prahy a kompletně ubourán bude střední pilíř. Nosná konstrukce bude uložena na nových úložných prazích. Most bude založen hlubinně na mikropilotách délky 8 m. Staticky bude vytvořena rozpěráková konstrukce. V úžlabí desky budou osazeny odvodňovače izolace DN 50 s vyústěním pod nosnou konstrukci. Mostní závěry budou podpovrchové s proříznutím spáry se za-litím hmotou typu elastického závěru nebo elastické závěry šířky 100 mm. Směrové vedení na mostě je přímé. Příčný sklon na mostě je střechovitý 2 %. Most se nachází v zakružovacím oblouku nivelety o R = 1300 m s vrcholem ve středu mostu.
Rekonstrukce mostu je doplněna o architektonizující prvky – lícní římsové prefabrikáty z velmi vysokohodnotného betonu UHPFRC, které jsou navrženy v délce přibližně 2,0 m. Čelní zakřivený po-vrch je tvořen skořepinou tl. 35 – 50 mm. Horní část skořepiny zároveň slouží jako zábradlí výšky 1,1 m. V úrovni pochozí části mostu (horní povrch říms) je lícní prefabrikát vybaven pochozí deskou s příčným spádem 2,0 % shodně s navazujícím povrchem monolitické římsy. Každý lícní prefabrikát je vybaven dvojicí trámů šířky 200 mm, které konstrukci ztužují a slouží i k uložení kotevních prvků pro montáž lícních prefabrikátů k hornímu povrchu nosné konstrukce.
Délka přemostění: 13,67 m, šířka mezi obrubami: 6,5 m, šířka chodníků: 2 m, výška mostu: 4 m, plocha mostu: 143,5 m2, zatížitelnost normální: 32 tun.
V předstihu bude provedena akce Přeložka stávajícího NTL plynovodu DN 250/OC
a přeložka stávajícího vodovodu.
Místo plnění: Klatovy
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-klatovy.cz)
Kontakt: Jana Valečková
e-mail: javaleckova@mukt.cz
tel: +420376347255
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 19.04.2024 10:00
Datum zahájení: 19.03.2024 11:29
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):